Handelsverdragen mogen geen dode letter blijven

Door Geert Bourgeois op 24 september 2020

Vandaag is een goede stap gezet in de richting van een meer assertief EU-handelsbeleid. De aanstelling van de lang verwachte “Chief Trade Enforcement Officer” in de persoon van dhr. Denis Redonnet, hoge ambtenaar van de Europese Commissie, is een feit. Hij kwam vandaag voor de eerste maal zijn oor te luisteren leggen bij de bezorgdheden en prioriteiten van het Europees parlement.

N-VA is al lang vragende partij voor een handhaversfunctie m.b.t. handel en heeft hoge verwachtingen voor dhr. Redonnet. De uitdagingen zijn groot. "Eindelijk heeft de EU de mogelijkheid om haar tanden te laten zien inzake internationale handelsverdragen", zegt Geert Bourgeois, Europarlementslid en coördinator in de commissie Internationale Handel in het Europees parlement. “We merken vandaag dat nog te weinig effectief uitvoering wordt gegeven aan handelsakkoorden. Het is onder andere de taak van dhr. Redonnet om hier verandering in te brengen zodat vooral onze KMO’s optimaal de vruchten kunnen plukken van de gesloten akkoorden”.

 

Prioriteiten

De voornaamste prioriteit bestaat erin te zorgen dat de handelsverdragen geen dode letter blijven. Het is daarbij belangrijk dat de nieuwe “handhaver” erin slaagt de markttoegang voor onze KMO’s fors te verbeteren in de bestaande handelsverdragen. Daarvoor dient hij bestaande handelsbelemmeringen in kaart te brengen, te rapporteren en weg te werken.

Cruciaal hierbij is de samenwerking gebaseerd op informatie-uitwisseling met en ondersteuning van de exportagentschappen in de lid- en deelstaten zoals Flanders Investment & Trade. Dit met volle respect voor hun bevoegdheden.

Bij geschillenbeslechtingen merken we dat deze vandaag zeer traag verlopen waardoor rechtsonzekerheid ontstaat.  Het versnellen van de procedures is noodzakelijk om de competitiviteit van onze Europese producenten te vrijwaren.

Investeren in meer en betere handel is in tweede orde een investering in betere standaarden inzake productnormen, duurzame ontwikkeling, klimaat, arbeidsomstandigheden, enz. Mooi voorbeeld hiervan is de afgesproken oprichting van een interparlementaire commissie met Vietnam, die onder andere erop zal toezien dat de afspraken inzake internationale arbeidsconventies correct worden geïmplementeerd. Tijdens de gedachtewisseling vandaag beklemtoonde Geert Bourgeois, als rapporteur van het vrijhandelsakkoord met Vietnam, de urgentie hiervan.

Ten slotte legde Geert Bourgeois de nadruk op de noodzaak van een regelmatige terugkoppeling met het Europees parlement over de geboekte resultaten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is