Brexit Actieplan: voorbereiden op no deal

Door Geert Bourgeois op 16 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid
Brexit: wake-upcall voor Europa
*** English version below ***

 

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters keurde de Vlaamse regering vandaag het “Brexit Actieplan” goed. Hiermee willen de ministers onze Vlaamse bedrijven voorbereiden op alle scenario’s, ook een no deal. Het gaat om tienduizenden jobs. Voor de uitvoering van dit plan begroot de regering in 2019 een bedrag van twee miljoen euro.

De Brexit zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de Vlaamse export. Een Brexit zonder akkoord brengt maar liefst 28.000 Vlaamse jobs in gevaar. Het Verenigd Koninkrijk is onze 4de grootste exportmarkt met een jaarbedrag van bijna 28 miljard euro. Met het Brexit Actieplan willen we onze Vlaamse bedrijven helpen om zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden.  We doen dit aan de hand van vier concrete pijlers”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

 

Brexit Actieplan

Dit actieplan steunt op vier pijlers:

1. Integrale ondersteuning van bedrijven

Zowat 16.000 Vlaamse bedrijven voeren uit naar het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt een derde land, dat niet langer deel uitmaakt van de interne markt. “Veel van onze KMO’s hebben geen ervaring met export buiten de EU. De Vlaamse regering wil deze ondernemingen helpen. De regering verhoogt het budget van FIT met 1,9 miljoen euro om de bedrijven te ondersteunen en vormt het bestaande meldpunt om tot een gecentraliseerde Brexit Helpdesk”, aldus Bourgeois.

Hiervoor zullen VLAIO en FIT nauw samenwerken. Net als bij alle andere ondernemersvragen, zullen bedrijven vanuit hun noden begeleid worden naar de juiste instrumenten, ook voor de gevolgen van de Brexit. Deze Brexit Helpdesk verstrekt dus advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden”, licht Vlaams minister van werk Philippe Muyters toe.

De Brexit Helpdesk is daarmee een logische vervolgstap op de eerdere sensibiliserings- en informatieacties zoals de Brexit brochure van FIT en de Brexit Impact Scan, gelanceerd door de Fod. Economie in samenwerking met de Vlaamse overheid.  Deze Brexit impact scan, die al meer dan 3.000 keer geconsulteerd werd, is belangrijk voor de bewustmaking over Brexit bij het bedrijfsleven, in het bijzonder KMO’s.

Om deze integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven in de verf te zetten, lanceert minister-president Bourgeois samen met federaal Minister van Financiën Van Overtveldt een Brexit Roadshow in Zeebrugge op 7 januari. Deze roadshow zal focussen op de eventuele nieuwe douane-formaliteiten voor de 16.000 Vlaamse bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren  en zal nadien verdergezet worden in alle Vlaamse provincies in samenwerking met  de federale overheid en partners zoals Voka en Unizo.

 

2. Proactieve Vlaamse standpuntbepaling in het kader van de Brexit-onderhandelingen

De regering verlengt de versterking van het Departement Buitenlandse Zaken.  Tijdelijke experten  in Londen en Brussel verzekeren een proactieve belangenbehartiging en staan in voor een nauwe afstemming met andere bestuursniveaus en stakeholders.

 

3. Vlaanderen vraagt compenserende maatregelen in het kader van de onderhandelingen voor een nieuw Meerjarig Financieel kader van de EU 2021-2027

De regering vraagt compenserende maatregelen bij het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting van de EU. De huidige voorstellen van de Europese Commissie zijn Brexit-blind. De Commissie moet mechanismen creëren om getroffen regio’s en bedrijven bij te staan.

 

4. Ontwikkeling van een proactieve investeringsstrategie naar buitenlandse investeerders

Hoe negatief de Brexit ook is, Vlaanderen moet zijn ogen open houden voor investeringsopportuniteiten die de Brexit biedt. Als vierde pijler van het Actieplan promoot de regering Vlaanderen als een draaischijf en een investeringslocatie met heel veel troeven in de Anglo-Europese handel. FIT werkt hiervoor aan een marketingstrategie. We versterken ook het personeelsbestand van FIT.

 

 

### ENGLISH VERSION ###

 

Brexit Action Plan: Preparing for a No Deal

At the proposal of the Minister-President of Flanders Geert Bourgeois and Flemish Minister for Economy Philippe Muyters, the Government of Flanders has today approved the "Brexit Action Plan". With this plan the Ministers want to prepare our Flemish companies for all scenarios, even that of a possible no-deal. This will affect tens of thousands of job. For the implementation of this plan, the Government is appropriating two million euros.

"The Brexit will inevitably have consequences for Flemish exports. A no-deal Brexit will put 28,000 Flemish jobs at risk. The United Kingdom is our 4th largest export market with an annual amount of almost 28 billion euros. With the Brexit Action Plan we want to help our Flemish companies to prepare for this new situation. We do this with four concrete pillars", says Minister-President of Flanders Geert Bourgeois.

 

Brexit Action Plan

This action plan is based on four pillars:

 

1. Integral support of companies

Around 16,000 Flemish companies export to the United Kingdom. This will become a third country, which no longer is part of the internal market. “Many of our SMEs have no experience with exporting outside the EU. The Government of Flanders wants to help these companies. The Government is increasing the budget of FIT by 1.9 million euros to support the companies and is transforming the existing reporting point into a centralised Brexit Helpdesk”, says Bourgeois.

VLAIO and FIT will be closely cooperating to that end. Just like for all other questions from entrepreneurs, businesses will be signposted to the proper instruments depending on their needs, including following Brexit. This Brexit Helpdesk thus provides tailored advice for the company and puts it in touch with relevant Flemish and federal government services, partners, government legislation, subsidies and other funding options”, explains Flemish Minister for Work Philippe Muyters.

The Brexit Helpdesk is therefore a logical subsequent step to the earlier awareness and information campaigns such as the Brexit brochure from FIT and the Brexit Impact Scan.

In order to highlight this integral support for Flemish companies, Minister-President Bourgeois, together with federal Minister of Finance Van Overtveldt, is launching a Brexit Roadshow in Zeebrugge on 7 January. This Roadshow will focus on possible new customs formalities for the 16,000 Flemish companies that export to the United Kingdom and will be continued in all Flemish provinces in cooperation with the federal government and partners such as VOKA (employers' organisation) and UNIZO (organisation of Self-Employed and Small and Medium Sized Enterprises).

 

2. Proactively determining the Flemish position in the context of the Brexit negotiations

The Government shall lengthen the strengthening of the Flanders Department of Foreign Affairs (FDFA). Temporary experts in London and Brussels shall ensure a proactive advocacy and shall ensure close coordination with other policy levels and stakeholders.

 

3. Flanders requests compensatory measures in the context of negotiations for a new EU Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027

The Government requests compensatory measures in the new EU Multiannual Financial Framework. The current proposals of the European Commission are Brexit-blind. The Commission must create mechanisms to assist affected regions and businesses.

 

4. Development of a proactive investment strategy towards foreign investors

However negative the Brexit may be, Flanders must keep its eyes open for investment opportunities that Brexit offers. As the fourth pillar of the Action Plan, the Government is promoting Flanders as a hub and an investment location with a considerable number of assets in Anglo-European trade. FIT is working on a marketing strategy for this. We are also reinforcing FIT's staff.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is