‘Bouwmeester Scan’ helpt gemeentebesturen evolueren naar een duurzamer ruimtegebruik

Door Geert Bourgeois op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, lanceren de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. Met de Scan kunnen gemeentebesturen een slagkrachtiger beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik. Gemeentebesturen kunnen zich vanaf 22 januari tot en met 12 februari 2018 kandidaat stellen.

Minister-president Geert Bourgeois: Vlaanderen heeft heel wat ruimtelijke troeven. We beschikken over een gevarieerd palet van steden en dorpen waarin iedereen een thuis vindt. Echter, de open ruimte en natuur staan in Vlaanderen onder druk. Daarom keurde de Vlaamse Regering vorig jaar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dat beleidsplan is een essentiële stap in het vrijwaren van de open ruimte, het tegengaan van de ruimtelijke wanorde en verrommeling, de omslag naar een koolstofarme samenleving en het oplossen van onze mobiliteitsproblemen”.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: "Subsidiariteit en een grote gemeentelijke autonomie staan of vallen - zeker op het vlak van ruimtelijke ordening - met het niveau van inzicht in de eigen problematieken, sterktes en zwaktes. De Bouwmeester Scan wil een belangrijke stap zijn in het verdiepen van dat inzicht. Bijkomend wordt de stap van het weten naar het doen gestimuleerd door het maken van een mogelijke handelingsagenda."

Vlaanderen ondersteunt gemeentebesturen

Vlaanderen wil nu concreet uitwerken hoe we die afname van bebouwde ruimte zullen realiseren. Voor die uitwerking doet de Vlaamse regering een beroep op de lokale overheden. Hiervoor lanceren we samen met de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck de Bouwmeester Scan. Deze Scan is een nieuwe tool om lokale overheden te ondersteunen.

Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de strategische doelen van het Bouwmeester Meerjarenprogramma en het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Scan brengt aan de hand van een reeks onderzoeksvragen het grondgebied van de gemeente in kaart. Na een brede ruimtelijke verkenning focust het team op vier thema’s:

  1. dichtheid en kernversterking
  2. open ruimte
  3. mobiliteit
  4. regelgeving en publiek ondernemerschap

Verdere opvolging

Op basis van de evaluatie van de Scan formuleert het team enkele besluiten en stelt het een agenda voor ruimtelijke transitie op.  Deze agenda biedt een overzicht van concrete projecten zoals sloop- en bouwopdrachten en ontwerp- en studieopgaven, alsook beleidsmatige ingrepen die belangrijk zijn om die transitie te realiseren. Het onderzoeksteam bepaalt aan de hand van drie criteria de prioriteiten:

  1. klimaatdoelstellingen
  2. sociaal-maatschappelijke winsten
  3. financiële impact

Na de presentatie van het eindrapport kan de lokale overheid een beroep doen op de coördinator van de Vlaamse Bouwmeester om te overleggen over de concrete werkpunten en prioriteiten.

Bouwscan aanvragen

In 2018 voeren we 30 Bouwmeester Scans uit. De selectie van de scans gebeurt op basis van een specifieke verdeelsleutel per provincie. Hierbij primeert de gelijkmatige spreiding over de provincies.

De gemeenten kunnen zich vanaf 22 januari 2018 om 10.00 uur tot 12 februari 2018 om 10.00 uur kandidaat stellen. Ze doen dat met het aanvraagformulier op de website bouwmeesterscan.be/deelname.

Vlaams minister Geert Bourgeois: “De Vlaamse overheid heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt met gemeenten, provincies, middenveldorganisaties, experten, ondernemers en burgers om een omgevingsbeleid te ontwikkelen dat antwoorden biedt aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Met de Bouwmeester Scan willen we de lokale overheden ondersteunen in hun opdracht om te evolueren naar een duurzaam en beter ruimtegebruik en een koolstofarme samenleving.”

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: “We helpen de gemeenten om te plannen voor plaats: ruimte voor mens en natuur in een leefbaar klimaat.”

 

Meer info:

www.bouwmeesterscan.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is