Volgens het voorstel zal het Europees Parlement zijn leden onderwerpen aan een gemeenschappelijk orgaan van de uitvoerende en wetgevende macht, fysiek gehuisvest in de Europese Commissie (!), dat gedragsnormen oplegt. Dat voorstel is voor de N-VA onverteerbaar omdat het in strijd is met de onafhankelijkheid van het parlement en de vrijheid van het mandaat van de parlementsleden.

Omgekeerde wereld

Daarnaast zal het ethiekorgaan worden ondersteund door experts, mede aangeduid door en administratief verbonden aan de Europese Commissie. Deze experts krijgen onderzoeksbevoegdheden. “Dat is de omgekeerde wereld: het parlement hoort de uitvoerende macht te controleren. Een parlement dat zichzelf respecteert laat dit niet toe”, aldus Bourgeois. 

Principieel onaanvaardbaar

"Het Europees Parlement heeft al strenge regels voor integriteit en transparantie, die onlangs nog terecht werden aangescherpt. Het intern toezicht op die regels moet zeker nog versterkt worden, maar de scheiding der machten moet worden gevrijwaard. Het is principieel onaanvaardbaar dat een parlement toelaat dat een instelling met daarin leden van de uitvoerende macht met externen de wetgevende macht controleert en de regels bepaalt waaraan parlementsleden moeten voldoen”, besluit Geert Bourgeois.