N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois is niet te spreken over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Zeker in deze populistische tijden moet er volledige klaarheid geschapen worden om een basis van vertrouwen tot stand te brengen. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om de kwaliteit en het proces van deze enorme levensnoodzakelijke investeringen, betaald met overheidsgeld, te beoordelen”.

Bedrijfsbelangen van de producenten

In het kader van openbaarheid van bestuur vroeg Europarlementslid Geert Bourgeois al op 4 september om de essentiële informatie over de vaccincontracten vrij te geven. De Commissie weigert omwille van de bedrijfsbelangen van de producenten en de mogelijke impact op de lopende onderhandelingen.

Op deze weigering tekende Bourgeois willig beroep aan waarover de Commissie tot op vandaag nog geen uitspraak deed. Vandaag legde Commissaris Stella Kyriakides in plenaire daarover een teleurstellende verklaring af.

Goed bestuur en vertrouwen wekken

In het kader van goed bestuur en om vertrouwen te wekken bij burgers om zich te laten vaccineren, is vrijgave van essentiële informatie noodzakelijk, vindt Bourgeois. Dat de Commissaris aan het slot van het debat zelf toegaf dat “transparantie inderdaad leidt tot vertrouwen”, maakt de weigering des te onbegrijpelijker.

Dat er een non-disclosure is over bedrijfsgevoelige informatie zoals ontwikkelings- en productieplannen is aanvaardbaar. Maar het is absoluut noodzakelijk dat de Commissie in de loop van het proces betrouwbare informatie geeft over de resultaten van de klinische proeven.

De zeer algemene uitspraak van de Commissaris dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap er “alles aan zal doen om de veiligheid” te garanderen volstaat ter zake niet.

Wie is aansprakelijk?

Ook inzake de twijfels die rijzen over wie waarvoor aansprakelijk is, volstaat het antwoord van de Commissie geenszins. Ze beperkt zich tot de dooddoener dat er “geen afwijking zal zijn op de regels die gelden” inzake aansprakelijkheid.

Tot slot vroeg Geert Bourgeois om vrijgave van de namen van het onderhandelingsteam om elke twijfel over mogelijke belangenconflicten weg te nemen. Ook hier gaat de Commissie, die op vlak van transparantie en goed bestuur altijd klaar staat om het vingertje te heffen, niet op in.

“Dit zijn geen zaken om licht over heen te gaan. Zeker in deze populistische tijden moet er volledige klaarheid geschapen worden om een basis van vertrouwen tot stand te brengen”, aldus Europarlementslid Geert Bourgeois.