Volgens Geert Bourgeois, die ook lid is van het Raadgevend Comité voor de Gedragscode van de leden van het Europees Parlement, moeten de interne regels nog verder aangescherpt en de transparantie verbeterd worden. “Maar een nieuw controleorgaan oprichten waarbij de uitvoerende macht (Europese Commissie) het parlement mee kan controleren - rechtstreeks of onrechtstreeks - is onaanvaardbaar.

Parlement moet uitvoerende macht controleren, niet omgekeerd

Geert Bourgeois: “Commissie en Parlement moeten natuurlijk dezelfde ethische principes hanteren, maar er gelden andere regels voor de leden van het parlement dan voor die van de uitvoerende macht. Het parlement hoort de executieve te controleren en niet omgekeerd”.

Waken over vrijheid van spreken

Bovendien moeten we waken over de vrijheid van spreken van parlementsleden. Geert Bourgeois: “Parlementsleden zijn uiteraard onderworpen aan interne tuchtsancties, maar parlementaire onverantwoordelijkheid verdraagt geen enkele externe controle. Een parlementslid moet vrijuit kunnen spreken in de uitoefening van zijn functie. Dat is geen persoonlijk voorrecht, maar een garantie voor de onafhankelijkheid van het parlement en zijn leden. Vooraleer we het beseffen, hebben we te maken met een vorm van censuur.”