Solidair met wie het hardst getroffen is

Europarlementslid Johan Van Overtveldt riep in de plenaire zitting op tot solidariteit. “Solidariteit met de lidstaten en regio’s die het hardst getroffen zijn. De middelen moeten daar terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. En ze moeten op de juiste manier aangewend worden, gericht op de gevolgen van de pandemie.”

Crisis van ongeziene brutaliteit

De crisis die de pandemie op economisch vlak veroorzaakt is volgens Van Overtveldt van een ongeziene brutaliteit. "Het verschil met de financiële crisis van 2008-2009 is dat er deze keer een veel grotere impact is op zowel de vraag- als de aanbodzijde. Daarom moeten alle overheden alle zeilen bijzetten om de best mogelijke omstandigheden te creëren voor het herstel, met oog voor het delicate evenwicht tussen gezondheid en risicobeheersing enerzijds, en economisch relance -en dus het behoud van jobs en welvaart- anderzijds."

Gerichte focus

Van Overtveldt pleit voor een gerichte focus door de Europese instellingen. "Dit is hét moment om andere grote -kostelijke- projecten onder de loep te houden. Wij blijven voorstander van een duurzame transitie waarbij toekomstgerichte innovatie en competitiviteit centraal staan. Die doelstellingen moeten maximaal ingepast worden in een strategie voor economisch herstel, en we moeten vermijden dat onnodige regels een duurzaam herstel in de weg staan.”

Betere samenwerking en coördinatie

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie en dringt ze aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten. Ze verwelkomt de inzet van Europese onderzoeksmiddelen voor de ontwikkeling van een vaccin en dringt erop aan om de interne markt, de Schengenzone en de internationale handel te vrijwaren.

Europa te afhankelijk

Europarlementslid Geert Bourgeois herhaalt dat de EU te afhankelijk is van derde landen voor essentieel medisch materiaal. “De coronacrisis heeft dat duidelijk gemaakt. Daarom dringt de N-VA er bij de Commissie op aan om gezamenlijke aankopen verder te bevorderen, en de beschikbaarheid van strategisch materiaal en de bijbehorende voorraden te verbeteren.”

Noodhulp voor ontwikkelingslanden

De N-VA dringt er bij de Commissie op aan om de noodhulp te richten op alle acties die kunnen helpen de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheidscrisis in ontwikkelingslanden, en in het bijzonder in Afrika, te verzachten. Volgens Europarlementslid Assita Kanko moeten we er bovendien voor zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt in vluchtelingenkampen en opvangcentra en dat de mensenrechten worden nageleefd. “De N-VA ondersteunt de Europese hulp om ervoor te zorgen dat de nodige hygiënische omstandigheden en medische ondersteuning worden geboden. Er moet echter ook worden erkend dat het nu geen geschikt moment is om asielzoekers en vluchtelingen binnen de EU te herplaatsen. Op dit moment gelden voor iedereen dezelfde principes, namelijk een beperking van verkeer over de grenzen heen. Dat is nodig om de verspreiding van COVID-19 in te dammen.”

Medeleven met slachtoffers

De N-VA-delegatie betuigt haar medeleven met de slachtoffers van deze ongeziene pandemie. “Onze delegatie toont zich solidair met de meest getroffen volkeren, ook buiten de EU, en betuigt haar bijzondere dank aan de gezondheidswerkers en alle burgers die vandaag essentiële diensten verrichten”, aldus N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois. “Wij steunen alle genomen maatregelen op EU-niveau en verwelkomen in het bijzonder de bijsturing inzake de aanwending van de cohesiefondsen zodat de meest getroffen gebieden ondersteund worden.”