Conceptnota 'Slim wonen en leven' goedgekeurd

Door Geert Bourgeois op 6 april 2017, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag, op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Liesbeth Homans, bevoegd voor wonen en binnenlands bestuur, de conceptnota ‘Slim wonen en leven’ goed. Deze startnota legt de lijnen vast voor de transitie naar ‘Slim wonen en leven’: een van de zeven transitieprioriteiten opgenomen in ‘Visie 2050’, de langetermijnstrategie van deze Vlaamse regering.

Duurzame buurt

Het merendeel van de Vlaamse woningen is vandaag reeds van goede kwaliteit en het comfortniveau is de laatste decennia stelselmatig verbeterd, maar er zijn ook een aantal uitdagingen. Het toekomstbeeld van Slim wonen en leven is een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. Om te komen tot die duurzame buurt, waar bewoner, woning en omgeving mee verbonden zijn, moeten vier pijlers gerealiseerd worden:

- Duurzame woning en omgeving

De uitdaging voor duurzame woningen bestaat erin om aan toekomstige kwaliteits- en comforteisen te voldoen, met lage impact op het klimaat, maar hoge impact op het welzijn en de gezondheid van haar bewoners.

Hetzelfde geldt voor de omgeving waarin de woningen staan. Het buurtniveau is erg geschikt om na te denken over zaken als voldoende diversiteit van functies (wonen, werk, voorzieningen en ontspanning), ruimte voor groen-blauwe dooradering, bepaalde vormen van milieuhinder en een gezond sociaal weefsel.

- Slimme locaties

Visie 2050 beschreef al uitgebreid de uitdagingen met betrekking tot demografie, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Met de goedkeuring van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is gekozen voor een krachtig uitgangspunt met betrekking tot slimme locatiekeuzes. Een duurzame woning is een woning op de juiste plaats: dichtbij knooppunten van voorzieningen en openbaar vervoer, zonder de open ruimte verder te belasten.

- Aanbod op maat van de woonbehoefte

Het Planbureau voorspelt tegen 2050 een aangroei van 478.000 huishoudens. Om al die huishoudens een plek te bieden zijn bijna 500.000 extra woningen nodig, in diverse woontypes en -vormen. Er is nood aan een flexibel aanbod dat inspeelt op de veranderde woonbehoeften van personen doorheen hun levenscyclus en op de socio-economische situatie van alle huishoudens.

- Duurzame woonwensen

Momenteel is het Vlaamse ideaalbeeld vaak een ruime en vrijstaande woning met tuin, bij voorkeur in een landelijke omgeving. Om tegen 2050 slim wonen en leven in een aantrekkelijke buurt vanzelfsprekend te maken, moeten we de Vlaming een alternatief aanreiken. Een woning in de stad of een landelijke kern kan namelijk een grotere levenskwaliteit bieden: nabijheid van familie en vrienden, winkels en voorzieningen, van openbaar vervoer, enz. Een duurzame woning, op een slimme locatie en in een aangename buurt moet het huidige woonideaal ombuigen naar die duurzame woonwens van de toekomst.

Voor elke transitieprioriteit zijn er trekkende ministers aangeduid. Voor ‘Slim wonen en leven’ zijn dat minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Liesbeth Homans. Zij zullen concrete acties ondernemen om de vier pijlers te realiseren: complementair werken met andere beleidsvelden, opmaken van een woonbeleidsplan en het betrekken van stakeholders.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is