Beheersplan voor Unitas-tuinwijk in Deurne

Door Geert Bourgeois op 24 april 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Unitas-tuinwijk in Deurne

Het beheersplan Onroerend Erfgoed voor de Unitastuinwijk in Deurne is goedgekeurd. De Unitas-tuinwijk werd in de jaren 1920 en 1930 aangelegd aan het Boekenbergpark. Kenmerkend voor de wijk is de gevarieerde en groene aanleg met verschillende groepen van cottage-woningen. De architecturale vormentaal is een bijzonder geslaagde synthese tussen modernisme en traditionalisme. De tuinwijk reflecteerde een vooruitstrevende en maatschappelijk geëngageerde woonwijze.

Minister-president Geert Bourgeois:In het beheersplan voor de Unitastuinwijk staat een visie die de bewoners ondersteunt in het beheer en de instandhouding van dit waardevol stedenbouwkundig en architecturaal geheel uit het Interbellum. Een beheersplan kan opgesteld worden voor alle onroerend erfgoed en voor erfgoedlandschappen. Het grote voordeel is dat je geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor werken die in het plan worden vrijgesteld. Bij beschermde goederen en erfgoedlandschappen is er ook financiële steun.

 

Beschermd stadsgezicht

De Unitas-tuinwijk is in 1982 beschermd als stadsgezicht. De bescherming kon echter niet verhinderen dat in de loop der jaren kleine aanpassingen de oorspronkelijk ontworpen eenvormigheid aangetast hebben. De traditionele en ambachtelijk vervaardigde materialen en constructies maken het beheer niet makkelijk. Daarom werden begin jaren 2000 richtlijnen opgesteld die de bewoners helpen bij het uitvoeren van werken aan het karakteristieke buitenschrijnwerk, schilderwerk, gevelpleisters en daken met de bedoeling de eenvormigheid en de kwaliteit van de restauratiewerken te bewaken. Regelmatig deden bewoners een beroep op de belastingvermindering voor werken aan een beschermd stadsgezicht, maar dit was een beperkte stimulans.

Ook veranderden de behoeften van de bewoners wat betreft comfort en energiezuinigheid. Er was nood aan een duidelijke omschrijving over hoe veel voorkomende werken aan het erfgoed uitgevoerd kunnen worden en er was vraag naar bescheiden uitbreidingen aan de achterkant van de woningen. Aan overheidszijde was er dan weer nood aan een omvattende en duidelijke beheersvisie waaraan aanvragen kunnen worden afgetoetst. Het beheersplan onroerend erfgoed is een uitgelezen instrument om al deze vragen te beantwoorden.

 

Beheersplan onroerend erfgoed

Antwerps Schepen Rob Van de Velde: “In het beheersplan wordt nagedacht over de ambities op langere termijn voor de wijk. De bedoeling is om het oorspronkelijk beeld van de tuinwijk te bewaren en te herstellen waar mogelijk. Er wordt onder meer vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.”

De stedelijke dienst Onroerend Erfgoed maakte samen met het studiebureau Erfgoed en Visie en in nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed en de bewoners een beheersplan op.

Ook Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter Deurne, juicht dit beheersplan toe als leidraad voor de bewoners van de Unitas-tuinwijk.

Het plan gaat uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis en evolutie van de wijk, geeft inzicht in de erfgoedelementen en -kenmerken en somt de erfgoedwaarden op. Op basis van die analyse is een beheersvisie geschreven met daaraan concrete en goed gedocumenteerde beheersmaatregelen gekoppeld. Het beheersplan wil de karakteristieken van de Unitastuinwijk behouden, herstellen of versterken door een leidraad aan te reiken met concrete maatregelen en uitvoeringsbeschrijvingen en -tekeningen. Het beheersplan laat toe dat eigenaars en/of gebruikers op een doordachte manier werken kunnen (laten) uitvoeren. Ze kunnen daarbij rekenen op verschillende vormen van financiële ondersteuning. De erfgoedinstanties kunnen met het beheersplan bogen op een sterk onderbouwde visie en een efficiënter dossierbeheer.

De bewoners van de Unitas-tuinwijk zullen tijdens een infomoment meer informatie verkrijgen op maat van hun woning. Ze kunnen het beheersplan nu al downloaden op www.antwerpenmorgen.be/beheersplanunitastuinwijk 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is